ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NV PAC

Artikel 1. Voorafgaand

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, met uitsluiting van alle andere of door de klant gestelde aankoopvoorwaarden (de klant zal derhalve zijn eigen aankoopvoorwaarden niet kunnen inroepen); onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ook afspraken en toezeggingen, afwijkend van onze Algemene en Bijzondere verkoops- voorwaarden, gemaakt door de vertegenwoordiger of een andere afgevaardigde van PAC, zijn slechts van kracht indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 2. Offertes en bestellingen

A. Alle offertes, tarieven en prijslijsten worden gegeven ten titel van inlichting en zijn zonder verbintenis. PAC behoudt het recht om zonder voorafgaande aankondiging de kleur, maat, model, vorm, enz. aan te passen. Daarenboven behouden we ons het recht voor, indien de fabrikant bepaalde voorgestelde goederen niet meer fabriceert, een variant voor te stellen met zo nodig een aangepaste prijsofferte.

B. De gegevens van stukken welke overhandigd worden bij een offerte zoals tekeningen, plannen, illustraties, modellen, specificaties inzake gewicht zijn slechts aanduidingen bij benadering. PAC blijft intellectueel eigenaar van de bestekken, schetsen, plannen, documenten, modellen en dergelijke, zelfs indien een gedeelte of het geheel bij de klant in rekening wordt gebracht, in toepassing van de wetten van 22-03-1986 en 30-06-1994 betreffende intellectuele eigendom en auteursrechten. PAC behoudt zich het recht voor om de uitgevoerde prestaties te factureren, ook als een offerte niet wordt aanvaard.

C. Offertes worden opgesteld in functie van de gegevens en informatie door de klant gegeven. Indien bij de uitvoering van de werken blijkt dat deze informatie onvoldoende was en aanpassingen van de initiële voorziene werken noodzakelijk maakt, zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn in rekening worden gebracht.

D. Elektriciteits- en loodgieterswerken worden niet door de verkoper uitgevoerd, behoudens specifieke schriftelijke overeenkomst terzake.

E. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-conformiteit aan bijzondere plaatselijke reglementeringen die hem niet door de koper voorafgaandelijk en schriftelijk zijn medegedeeld.

F.

Behoudens andersluidende bepalingen zijn offertes slechts geldig tot één maand na de datum van de offerte. De overeenkomst komt slechts tot stand door het ondertekenen van de offerte door de klant of bij (het begin van) uitvoering.

G. Bestellingen door een klant worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van PAC.

H. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoordelijk en borg voor de betaling van de factuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats erkent de besteller de levering te hebben ontvangen. Door het enkel feit van te bestellen voor een derde, doet de besteller als borg afstand van het hem door art. 2021 BW toegekende voorrecht van uitwinning en verbindt hij zich hoofdelijk met de derde voor wie hij bestelde.

Artikel 3. Leveringstermijn en Verzendingen

A. PAC stelt alles in het werk om de leveringsdatum na te leven. Dit is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De termijn van levering begint te lopen na ondertekening van de overeenkomst en betaling van het eerste voorschot.

B. Zelfs indien uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat de leveringstermijn dwingend is, kan de klant geen recht op schadevergoeding doen gelden of ontbinding van de overeenkomst lastens PAC vorderen, indien normaal niet-voorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, de tijdige levering onmogelijk maken (vb. staking, laattijdige toelevering van goederen of grondstoffen, …). Bovendien dient de klant eerst aangetekend in gebreke te stellen.

C. Alle verzendingen, zelfs franco verzonden, gebeuren op risico van de bestemmeling. De klant of zijn afgevaardigde dienen aanwezig te zijn om de goederen te keuren.

Artikel 4. Aanvaarding

Gebreken welke bij de levering ontstonden of aanwezig waren en welke de klant na controle redelijkerwijze kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien de klant binnen de 8 dagen na de levering geen schriftelijke bezwaren maakt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na integrale betaling van de prijs overeengekomen voor de verkoop van dit goed in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behouden wij de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies, beschadiging, of vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat hem het verkochte goed werd geleverd.

Artikel 6. Betaling

A. In geval de klant de uitvoering van de werken laat financieren, zal de fabricatie van de bestelde goederen slechts worden aangevat nadat de kredietinstelling haar schriftelijke bevestiging van tenlasteneming zal hebben gegeven. PAC behoudt zich in die context het recht voor om bij het plaatsen van de bestelling de ondertekening van een solidaire borgstelling van de klant te vragen.

B. Tenzij er in de offerte of overeenkomst schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt, verbindt de klant er zich toe om volgend betalingsritme na te leven:

30% binnen de 10 dagen na de ondertekening van de offerte of overeenkomst

60 % bij de aanvang van de werken en/of de start productie meubilair. Indien de door de klant gevraagde leveringsdatum meer dan 6 maand na de besteldatum valt, zal op het einde van de 6 e maand dit tweede voorschot betaalbaar zijn.

10% na de oplevering van de werken, die behoudens in geval van gerechtvaardigd verzet, geacht zal worden plaats te vinden bij de eerste ingebruikname van de levering door de klant, en ten laatste na verloop van 1 week na voltooiing der werken

C. Indien de klant niet betaalt volgens de hierboven opgegeven spreiding van betalingen, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tot op het ogenblik van de betaling, en dit onverminderd alle andere rechten waarop wij ons kunnen beroepen ingevolge de niet betaling. Daarenboven heeft PAC na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven die na 15 dagen zonder gevolg is gebleven, het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en een schadeloosstelling te vorderen die 40% van het nog uit te voeren deel van de overeenkomst bedraagt.

D. Elke betaling van een factuur dient te gebeuren op de maatschappelijke zetel van PAC. Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst is elke factuur contant betaalbaar door de klant, en dit zonder afbreuk te doen aan het contractueel overeengekomen betalingsritme (cfr art. 6A).

E. Ieder op haar vervaldag (gedeeltelijk) onbetaald gebleven factuur brengt (zonder voorafgaande ingebrekestelling) moratoire interesten op tegen de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. Ook indien de verkoopovereenkomst niet valt onder het toepassingsgebied van de Wet van 2 augustus 2002, komen partijen overeen dat de bepalingen van deze wet toch tussen hen gelden.

Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 125,00 onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.

F.

De klant wordt geacht de factuur te hebben aanvaard, bij gebrek aan aangetekend schriftelijk protest binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum.

G. Bij het niet respecteren van de vervaldagen of bij het niet betalen van een factuur worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Zelfs van de openstaande facturen waarvan de vervaldag nog niet bereikt is.

H. De aanvraag tot concordaat (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde koopwaar onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval tevens het recht voor de reeds gedane bestellingen te annuleren bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de kennisname van dergelijke gebeurtenis, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Art. 7. Verbreking van de overeenkomst

In geval van verbreking van de overeenkomst door de klant zonder gegronde reden, zal een schadevergoeding ten belope van 20% van de totale som kunnen geëist worden, tenzij een grotere schade kan bewezen worden. Indien de koper bestelde goederen geheel of gedeeltelijk weigert zal de schadevergoeding 40% van de verkoopwaarde van de geweigerde goederen bedragen.

Art. 8 Waarborg

1. Gedurende 12 maanden te rekenen vanaf de leveringsdatum geven wij een volledige waarborg voor fabricage- of grondstoffouten van het door ons of door onze fabrikanten vervaardigde materiaal.

2. Indien wij het materiaal niet zelf hebben vervaardigd, worden de materialen enkel gedekt door de waarborg toegestaan door de leverancier, fabrikant of importeur van het gekozen materiaal.

3. Deze waarborg geeft alleen recht op het herstellen van het defect materiaal of op het vervangen van de defecte onderdelen. Geen enkele schadevergoeding of terugbetaling kan uitgekeerd worden omwille van gebruiksderving, schade berokkend aan personen of zaken.

4. Deze waarborg geldt enkel wanneer de goederen normaal gebruikt en onderhouden worden; zoniet blijven alle kosten voor herstel ten laste van de klant. Wanneer het defect te wijten is aan een fout van de klant of een derde (bv. niet-limitatief: onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik, werken uitgevoerd door een derde) dan geldt dezelfde regeling. Geleverde goederen worden geacht te worden geplaatst in droge ruimten met aangepaste atmosferische condities.

5. Elke verplaatsing, elke prestatie van ons personeel niet voorzien in de waarborg, zal gefactureerd worden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkleuring van getinte houtsoorten.

Art. 9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van betwisting zullen uitsluitend de Rechtbanken te Gent bevoegd zijn. Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.